ร่วมเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับ YMCA

13.06.2017

                      เริ่มปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
              ให้แก่เยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมนอกห้องเรียน
                                     จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน

             อาทิตย์ที่ผ่านมาทาง SPARC TEAM ได้เข้าชมสมาคม YMCA ณ เชียงใหม่ ซึ่งทาง YMCA (Young Men’s Cristian Association)
            เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในประเทศอังกฤษ จากแนวความคิดของนายยอร์ช วิลเลี่ยม ที่เห็นถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แลกเปลี่ยนความรู้
    และทำกิจกรรมชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม ซึ่งหลังจากนั้นแนวความคิดด้านชุมชนของนายวิลเลี่ยมก็แพร่กระจายไปทั่งรวมทั้งประเทศไทย
           โดยปัจจุบันสมาคมในประเทศไทยมีอยู่ 2 แห่งคือ สมาคม YMCA กรุงเทพฯ และสมาคม YMCA เชียงใหม่ โดยแต่ละแห่งดำเนินงานอิสระ
                                                          และประสานงานผ่านสหพันธ์ YMCA แห่งเอเชีย

             ปัจจุบันทางสมาคม YMCA เชียงใหม่ ร่วมกับ กฟผ. ได้จัดโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นตั้งแต่ปี 2541 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัย
         ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความสนุกสนานเพื่อให้เกิดทัศนคติ
ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยที่ทำการของสมาคมยังได้จัดห้องนิทรรศการไว้เพื่อการเรียนรู้ 7 ห้อง โดยแบ่งดังนี้

ห้องที่ 1 “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ”

เป็นส่วนที่นำเสนอปรัชญาแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทุกระดับในการพัฒนาประเทศไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รอบคอบ และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ทั้งด้านวัตถุ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี


(การเกษตรทฤษฎีใหม่ กินอยู่อย่างพอเพียง)
 


(เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัว)


ห้องที่ 2 “ชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ”

สนับสนุนให้เกิดชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ เป็นชุมชนที่มีการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน มีการดำเนินการที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การฟื้นฟูป่า การเกษตรปลอดสารพิษ การประหยัดไฟฟ้า พลังงานทดแทน และการประหยัดน้ำ เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน


(โครงการโรงเรียนสีเขียว สนับสนุนความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม)


 

(กิจกรรมชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ ช่วยลดโลกร้อน)
 

ห้องที่ 3 “อนุรักษ์ป่าไม้”

เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญให้ประโยชน์แก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งความเสียหายส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยสร้างจิตสำนึก และร่วมมือกันปลูกต้นไม้ทดแทนที่ถูกตัดทำลายไปให้มากที่สุด


(คุณค่าของผืนป่า ช่วยชะลอน้ำไหลหลาก)
(ปลูกป่า 1 ต้น ให้อะไรเราบ้าง)


ห้องที่ 4 “แหล่งพลังงานและพลังงานทางเลือก”

ส่งเสริมให้รู้จักแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในแต่ละวัน พลังงานมหาศาลจากดวงอาทิตย์ในรูปแสงสว่างและความร้อน แหล่งพลังงานน้ำ ลม คลื่น และชีวมวล ที่เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (sustainable energy) แต่ยังมีแหล่งพลังงานอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ (unsustainable energy) และจะถูกใช้จนหมดไป เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ ดังนั้น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นวิธีที่ควรทำ ทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะสามารถใช้ได้อย่างพอเพียงและให้ชนรุ่นหลังมีโอกาสได้รับประโยชน์ด้วย


(พลังงานก๊าซชีวภาพ)


 

(พลังงานแสงอาทิตย์)


ห้องที่ 5 “การใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างประหยัด”

สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า โดยต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องและวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อจะได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เช่นใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟ้าปกติ ปิดสวิตซ์หรือถอดปลั้กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ


 
(ประเภทของหลอดไฟจากพลังงานสูง - พลังงานต่ำ)


 

(อุปกรณ์เทียบวัดค่าไฟฟ้า)


ห้องที่ 6 “ลดโลกร้อนรักษาสิ่งแวดล้อม”

เรียนรู้ถึงผลของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม คุกคามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดความแห้งแล้ง น้ำแข็งละลาย การระเหยของน้ำทะเล ทำให้ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทำให้ฝนตกมากขึ้นและทำให้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง การช่วยกันลดโลกร้อนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งทุกคนสามารถช่วยลดได้ตั้งแต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนที่ดูได้จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยจากการใช้วัตถุดิบต่างๆ รวมถึงหลัก 3R 1.Reduce คือ การลดการใช้ทรัพยากร 2. Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด 3. Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่


 
(หลัก 3R ช่วยลดปริมาณขยะ)

 

 
(ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน)
 

ห้องที่ 7 “ภูมิปัญญาและกิจกรรมสีเขียว”

เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การใช้เครื่องมือการเกษตรรวมถึงรู้จักคุณค่าของข้าวปลาอาหาร ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันอย่างสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว การพัฒนาทางเท้า ความรับผิดชอบต่อสังคม


(คุณค่าของข้าว ปลา อาหาร)


 

(คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น)


 

ALL RIGHTS RESERVED. © 2015 SPARC THAI.